0730-44 54 05 ms@wallweins.se

Tikar:

W Chevron 7 veckor

Wallwein’s Electric Coo *Mylla*

 

 

Wallwein’s It’s a Zin *Zinka*

W Chevron 7 veckor

Wallwein’s Joly Coeur *Vaja*

 

 

Hanar:

Wallwein’s Echo Falls *Einar*

Wallwein’s  Freakshow *Folke*

Wallwein’s Jerome Arnoux *Johnny*